ساخت اسپلیت تی برای انجام عملیات هات تپ از مهارت هایی است که معمولاً خود مجریان عملیات هات تپ بیش از هر کس دیگر بر آن اشراف و تسلط خواهند داشت. ساخت اتصال اسپلیت تی برای ایجاد انشعاب در خطوط لوله در مرحله پایپینگ البته حساسیت های منحصر به خود را دارد، اما ساخت اسپلیت تی برای انجام هات تپ می باید حساسیت ها و نکات ویژه و خاص خود را داشته باشد. اسپلیت تی ساخته شده در مرحله پایپینگ تا زمانی که مجموعه به بهره برداری نرسیده است فشاری را تحمل نمی کند و تنها پس از بهره برداری از خط و شروع جریان سیال درون لوله ها است که فشار از ناحیه سیال به صورت متوازن به خط و انشعاب ها وارد می شود.

اما عملیات هات تپ شرایط متفاوتی خواهد داشت. زمانی که می بایست اسپلیت تی برای انجام عملیات انشعاب گرم  نصب شود سیال درون خط در جریان است و فشار از همان زمان بر لوله و اسپلیت تی وارد می شود. همچنین حین انجام عملیات انشعاب گیری گرم یا هات تپ لوله در سایز انشعاب در محل مورد نظر بریده می شود و از این رو فشاری مضاعف بر اسپلیت تی وارد می شود. از این رو در ساخت اسپلیت تی برای انشعاب گیری گرم می بایست دقیق تر و مطمئن تر عمل کرد و اتصالات ساخته شده برای هات تپ می بایست مستحکم تر باشند.

البته لازم به ذکر است پیش از ساخت این اتصال فرایند مطالعه مهندسی برای توجیه فنی اتصال اسپلبیت تی برای خط لوله دارای اهمیت بسیار بالاست. چه بسا در مواردی به ظاهر اتصال مذکور مناسب به نظر بیاید اما مطالعات ما را به این نتیجه برسانند که استفاده از سایر اتصالات نظیر سدل نیپل توجیه منطقی تری دارد. بنابراین امکان سنجی استفاده از اسپلیت تی بر فرایندهای ساخت اسپلیت تی و نصب آن روی خط لوله اولویت دارد. اسپلیت تی یک فیتینپ تمام محیطی است و کل جداره خارجی لول را همچون یک استوانه به طول مشخص و محاسبه شده پوشش می دهد. از این رو در مقایسه با سایر اتصالات بسیار قوی تر و مطمئن تر است، اما این به معنای توجیه پذیر بودن آن تحت هر شرایطی نخواهد بود.